Werkwijze van de geschillencommissie


De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen die bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Zij staan borg voor onafhankelijke adviezen, toetsen uw klacht en brengen een niet-bindend advies uit aan de betreffende verhuurder. De werkwijze van de geschillencommissie is vastgelegd in het reglement

Een geschil ontstaat door uw schriftelijke melding van een klacht die niet opgelost is na overleg tussen u en de verhuurder. Binnen een termijn van 12 maanden moet u dan het geschil schriftelijk aan de geschillencommissie voorleggen door middel van het formulier melding geschil . Zie verder hoe te handelen onder "Geschil indienen".

Na ontvangst van uw formulier beslist de geschillencommissie of het geschil ontvankelijk is. Niet alle geschillen vallen onder de competentie van de geschillencommissie zoals bij voorbeeld een huurprijsvaststelling. En soms is het overleg met de verhuurder onvoldoende gevoerd. Om na te gaan of u het geschil bij de geschillencommissie kunt indienen, kunt u het reglement, artikel 3, lid 2 hierop nazien.

U ontvangt snel na uw melding een ontvangstbevestiging en bericht of het geschil ontvankelijk is en door de geschillencommissie in behandeling wordt genomen.

De geschillencommissie stelt vervolgens een onderzoek in op basis van de verstrekte informatie en past hoor en wederhoor toe, zodat ook uw verhuurder naar de geschillencommissie kan reageren op het gemelde geschil. In de regel houdt de geschillencommissie een hoorzitting waarin beide partijen aan het woord kunnen komen. Ook kan de geschillencommissie een onderzoek ter plaatse instellen of deskundigen inschakelen.

Na het onderzoek geeft de geschillencommissie een oordeel over het doen en laten van uw verhuurder in de vorm van een niet bindend advies.

Is de klacht gegrond dan kan de geschillencommissie uw verhuurder vragen passende maatregelen te treffen. In de meeste gevallen zal uw verhuurder hieraan gehoor geven.

Mocht uw verhuurder het niet eens zijn met het advies van de geschillencommissie dan zal dit gemotiveerd aan de geschillencommissie en aan u worden uitgelegd. Eventueel staat u de weg open naar de burgerlijke rechter.

Is de klacht naar de mening van de geschillencommissie ongegrond dan kunt u eveneens naar de burgerlijke rechter stappen.